Všeobecné

obchodné podmienky

Všeobecné

obchodné podmienky

1. Rozsah platnosti

(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre zmluvy medzi firmou TETRAS a zákazníkom/firmou (objednávateľom), ak nebolo dohodnuté inak alebo zákonom bezpodmienečne predpísané. Tieto VOP sú platné pri udelení zákazky a platia po celú dobu obchodného vzťahu. Ústne vedľajšie dohody musia byť písomne potvrdené.

(2) Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa sú pre firmu TETRAS záväzné iba v prípade, ak tieto písomne odsúhlasila.

(3) Aj v prípade, keď objednávateľ spolupracuje s treťou osobu, uzatvára firma TETRAS zmluvu výlučne s objednávateľom, ktorý musí splniť dohodnuté platobné podmienky, nezávisle od morálky platenia koncového zákazníka.

2. Udelenie zákazky

(1) Platí výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko. Miestna príslušnosť súdu zodpovedá sídlu spoločnosti TETRAS. Miesto plnenia zodpovedá sídlu spoločnosti TETRAS.
(2) Ak by bolo jedno alebo viacero ustanovení tejto zmluvy celkom alebo čiastočne právne neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť zvyšných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení vstúpi do platnosti so spätnou platnosťou obsahovo čo najviac podobné ustanovenie, ktoré sa najviac približuje cieľu požadovaného ustanovenia.

3. Rozsah a dodávka prekladu

(1) Preklad sa vykonáva starostlivo podľa zásad riadneho výkonu povolania. Objednávateľ dostane vyhotovenie prekladu, ktoré bolo zmluvne dohodnuté vo formulári pre objednávku prekladu.

4. Povinná súčinnosť a povinnosť objasnenia objednávateľa

(1) Spoločnosť TETRAS si vyhradzuje právo v prípade nejasností v originálnom texte na spätné otázky u objednávateľa alebo vyhotovenie prekladu podľa najlepšieho vedomia a svedomia vo všeobecne zrozumiteľnej forme.

(2) Objednávateľ musí v objednávke prekladu uviesť cieľ použitia prekladu.

(3) Ak je preklad určený pre tlač, musí objednávateľ pred tlačou prekladateľovi poskytnúť obťah sadzby a po vytlačení dokladový výtlačok.

(4) Informácie a podklady, ktoré by mohli byť potrebné pre zhotovenie prekladu, musí objednávateľ prekladateľovi poskytnúť (napr. glosáre, interné dokumenty, fotografie atď.). Ak nie je poskytnutý sprievodný materiál, preložia sa odborné termíny vo všeobecne bežnej a zrozumiteľnej forme.

(5) Objednávateľ oslobodzuje prekladateľa od nárokov týkajúcich sa autorských práv, ktoré môžu byť z dôvodu prekladu na prekladateľa kladené.

(6) Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť prijatie prekladu.

5. Termín dodania, vyššia moc

(1) Pevne daný termín dodania je dohodnutý v objednávke prekladu, spravidla je záväzne dohodnutý.

(2) Na firmu TETRAS sa však nevzťahuje oneskorenie, ak bola služba podmienená v dôsledku udalosti, ktorú firma TETRAS nezapríčinila. Ak nie je možné termín dodania stihnúť z dôvodu vyššej moci alebo z iných dôvodov (choroba prekladateľa, naliehavé prípady v rodine, porucha počítača atď.), na ktoré prekladateľ nemá vplyv, musí firma TETRAS okamžite upovedomiť objednávateľa. Firma TETRAS, ako aj objednávateľ sú v takýchto prípadoch oprávnení odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa musí realizovať písomnou formou. Čiastočné služby prekladateľa však musia byť honorované. Ďalekosiahlejšie práva, predovšetkým nároky na náhradu škody, sú pre takéto prípady vylúčené.

(3) Dodatočný termín je možné v takomto prípade poskytnúť po písomnom súhlase oboch strán.

6. Ochrana údajov, diskrétnosť

(1) Firma TETRAS sa zaväzuje pri spracovaní objednávky prekladu dodržiavať diskrétnosť.

(2) Texty s trestným obsahom a texty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, nespadajú pod bod 6.(1) a prekladateľ ich môže odmietnuť, aj po prijatí objednávky.

7. Ukončenie platnosti zmluvy

(1) Ak objednávateľ vypovie objednávku bez toho, aby bol na to zákonne alebo zmluvne oprávnený, musí do času vypovedania objednávky za vykonanú prácu týkajúcu sa prekladu zaplatiť. Výpoveď sa musí v každom prípade realizovať písomnou formou.

8. Odstránenie nedostatkov, nároky na poskytnutie záruky

(1) Za nedostatok v preklade, ktorý súvisí so zle čitateľným textom, chybnými alebo neúplnými textovými predlohami alebo nesprávnej terminológie objednávateľa, firma TETRAS neručí.

(2) Všetky reklamácie z dôvodu nedostatočnej kvality prekladu treba uplatniť v priebehu tridsiatich (30) dní po zaslaní prekladu. Nedostatky musia byť objednávateľom v dostatočnej forme písomne objasnené a dokázané. Ak firma TETRAS nedostane žiadnu písomnú odpoveď v priebehu tridsiatich dní po zaslaní prekladu, považuje sa preklad za bezchybný a objednávateľ sa zrieka všetkých nárokov, ktoré by mu mohli prináležať na základe prípadných nedostatkov.

(3) Objednávateľ musí prekladateľovi poskytnúť primeraný čas na odstránenie nedostatkov. Ak to odmietne, je firma TETRAS oslobodená od ručenia za nedostatky. Ak sa nedostatky v priebehu poskytnutej lehoty odstránia, nemá objednávateľ právo na zníženie ceny. Ak sa nedostatky dokázateľne neodstránia, môže objednávateľ požadovať zníženie odmeny (zníženie). Pri nepodstatných nedostatkoch neexistuje nárok na takéto zníženie. Nároky na záruku objednávateľa neoprávňujú na zadržanie dohodnutých platieb.

9. Honorár

(1) Honorár je možné dohodnúť ako cenu za riadok, cenu za slovo alebo ako fixnú cenu. Pri výpočte riadkov sa rozsah vypočíta na základe východiskového textu. Normovaný riadok predstavuje 55 úderov (znakov) s medzerami. Na zákazku sa stanoví minimálna cena podľa platných cien spoločnosti.

(2) Cena dohodnutá v objednávke prekladu je záväzná a bez zrážky je splatná v priebehu 14 pracovných dní po prijatí faktúry. Faktúru musí objednávateľ zaplatiť bankovým prevodom. Objednávateľ je zaviazaný niesť všetky poplatky za bankové prevody. Ak sa preklad neplatí elektronickou cestou, znáša objednávateľ okrem dohodnutého honorára aj poštové náklady.

10. Ručenie

(1) Firma TETRAS ručí pri hrubej nedbalosti a úmysle. Ručenie pri nedbalosti nižšieho stupňa nastupuje iba v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

(2) Za poškodenie alebo straty na prepravnej trase firma TETRAS neručí. Firma TETRAS používa aktuálny antivírusový program, no neručí však za prípadné škody spôsobené počítačovými vírusmi.

(3) Firma TETRAS neručí za nedodržanie dodacieho termínu z dôvodov, za ktoré prekladateľ nemôže; pozri bod 5.(2).

(4) Ak objednávateľ v objednávke prekladu neuvedie, že preklad je určený pre tlač, za všetky prípadné nedostatky ručí objednávateľ.

11. Použiteľné právo, miestna príslušnosť súdu, miesto plnenia, salvátorská klauzula

(1) Objednávka prekladu platí ako udelená, ak:
a) firma TETRAS od objednávateľa dostala formulár na objednávku prekladu prostredníctvom e-mailu, poštou alebo faxom
b) a firma TETRAS túto objednávku písomne potvrdila.