PROCES VÝBERU POSKYTOVATEĽOV

prekladateľských služieb

Všetci prekladatelia a prekladateľské agentúry, s ktorými spolupracujeme, musia úspešne absolvovať proces výberu a kontroly. V databáze im je najskôr pridelený status „prvý kontakt“. Až po úspešnom vyhotovení skúšobného prekladu s veľmi dobrým hodnotením prostredníctvom revízora sa im priradí stav „nový prekladateľ“.

Ak sa chcete s nami spolupracovať ako prekladateľ alebo prekladateľská agentúra, spojte sa s manažérom dodávateľov (vm@tetras.sk) a budú vám poskytnuté prihlasovacie údaje do vendor portálu.

V priebehu našej dlhoročnej činnosti sme vytvorili databázu s najlepšími prekladateľmi, ktorú priebežne aktualizujeme. Prekladatelia, s ktorými spolupracujeme, sú rodenými hovoriacimi cieľového jazyka. Prekladateľ musí pri spracovávaní technických podkladov splniť podmienku odborného vzdelania (vysokoškolské štúdium ako prekladateľ alebo technické vysokoškolské štúdium).

Okrem toho musí preukázať minimálne dvojročnú prax v odbore. S prekladateľskými agentúrami spolupracujeme za rovnakých podmienok ako s prekladateľmi na voľnej nohe. V prípade agentúry okrem iného trváme na dodržiavaní normy ISO 17100:2015 a na existencii systému manažmentu kvality podľa normy ISO 9001.

Pri následných zákazkách, resp. pravidelne sa opakujúcich prekladateľských zákazkách v určitom jazyku spolupracujeme s interným prekladateľom, ktorý je na základe pracovnej zmluvy činný výhradne pre našu agentúru.

VÝBER A OBLASTI ČINNOSTI

prekladateľských služieb

Projektoví manažéri (PM) majú pri zaručovaní kvality a pri dodržiavaní noriem, metód a predpisov kľúčovú pozíciu v rámci:

 • Vedenia celého prekladového projektu – od ponuky až po dodanie našim zákazníkom
 • Zaručenia vysokej kvality prekladu a dodržiavania noriem, metód a predpisov pri preklade
 • Spolupráce s oddelením DTP pri hľadaní optimálnych riešení
 • Spolupráce s Vendor Management oddelením pri hľadaní nových prekladateľov

Požiadavky na projektového manažéra:

 • Ukončená vysoká škola, predovšetkým v jazykovom alebo technickom odbore
 • Pri technickom vzdelaní: Potrebné sú znalosti nemeckého jazyka na vysokej úrovni a základné znalosti anglického jazyka

V čom spočíva práca projektového manažéra?

 • Kontrola podrobností projektu, napríklad formátu súboru, jazykovej kombinácie, osobitných požiadaviek zákazníka a termínu dodania
 • Analýza textu pomocou prekladového softvéru na zistenie rozsahu textu, ktorý sa má preložiť
 • Výber vhodného prekladateľa
 • Podpora prekladateľa počas celého priebehu spracovania
 • Postúpenie preloženého textu revízorovi (ktorý je taktiež rodeným hovoriacim cieľového jazyka)
 • Vykonanie automatickej kontroly kvality pomocou externého QA programu (QA – Quality Assurance), QA programu integrovaného v CAT nástroji a kontroly pravopisu
 • Následné grafické spracovanie prekladu podľa osobitných nariadení zákazníka

Každý projekt je iný: Existujú rôzne odbory, rôzne formáty a viaceré spôsoby spracovania. Náš projektový manažér má každodenne možnosť rozvíjať sa osobne i profesijne. Vďaka komunikácii s prekladateľmi sa každý deň stretáva s novými spôsobmi vyjadrovania a zvyklosťami typickými pre krajinu. Tetras translations je ideálne miesto na sebarealizáciu a ďalšie vzdelávanie.