Etický kódex

Etický kódex

Skupina spoločností Tetras je medzinárodný subjekt s viac ako 20-ročnými skúsenosťami

v oblasti technických prekladov, ktorá sa dlhodobo umiestňuje v prvej stovke najlepších prekladateľských agentúr sveta. Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči našim partnerom, a preto sme hrdí na možnosť predstaviť vám Etický kódex skupiny spoločností Tetras.

Ľudské práva a pracovné podmienky

► Diskriminácia, násilie a obťažovanie

Skupina spoločností Tetras vytvára prostredie pre rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami.

Žiadnym spôsobom nediskriminuje ani netoleruje diskrimináciu svojich zamestnancov na základe rasy, pohlavia, veku, náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine alebo akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného v antidiskriminačnom zákone.

Absolútne odmieta akúkoľvek formu násilia, fyzického či psychického šikanovania na pracovisku a vytvára bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.

Skupina spoločností Tetras nedovoľuje a netoleruje na pracovisku nevhodné verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sa sexuálnej povahy, teda obťažovanie zo strany zamestnávateľa alebo ktoréhokoľvek zamestnanca.

► Nútená práca, otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

Každá práca musí byť dobrovoľná a zamestnanec má právo kedykoľvek ukončiť pracovnú zmluvu podľa platných zákonných podmienok. Zamestnanci musia byť v oficiálnom pracovnoprávnom vzťahu s podpísanou pracovnou zmluvou, príp. dohodou, v ktorej majú zadefinované podmienky práce v zrozumiteľnej reči.

Skupina spoločností Tetras dodržiava Chartu základných ľudských práv Európskej únie, ktorá zakazuje otroctvo, nútenú prácu, obchodovanie s ľuďmi, týranie a ponižujúce neľudské zaobchádzanie alebo trestanie.

► Detská práca

Skupina spoločností Tetras nezamestnáva osoby mladšie, ako je zákonom stanovená hranica pre zamestnávanie v ktorejkoľvek krajine. Ak veková hranica nie je určená, touto hranicou bude 15 rokov. Mladiství (15 – 18 rokov) prijatí do zamestnania musia mať zabezpečené pracovné podmienky primerané ich veku a musia byť chránení pred ekonomickým vykorisťovaním alebo prácou, ktorá by mohla ohroziť ich bezpečnosť, zdravie alebo telesný, psychický, morálny a sociálny vývoj, príp. vzdelávanie.

► Mzda, pracovná doba a pracovné prostredie

Skupina spoločností Tetras sa zaväzuje vyplácať zamestnancovi mzdu načas a v súlade s platnými zákonmi danej krajiny podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Práca nadčas nesmie presiahnuť počet hodín uvedených v zákone.

Skupina spoločností Tetras vytvára svojim zamestnancom bezpečné a zdraviu neškodlivé pracovné prostredie, pričom implementuje požiadavky normy BOZP na svojich pracoviskách, aby chránila zdravie zamestnancov a zabránila vzniku úrazov, nehôd a chorôb z povolania. Taktiež zabezpečuje pravidelné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov, aby si uvedomili bezpečnostné riziká spojené s výkonom ich zamestnania.

► Úplatky a korupcia

Skupina spoločností Tetras dodržiava platné národné a medzinárodné právne predpisy zamerané proti korupcii a úplatkárstvu. Neprijíma, nežiada, nesľubuje priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba či inú osobu úplatok, aby konala alebo sa zdržala konania, s cieľom ovplyvniť úradný akt, príp. zabezpečiť neoprávnenú výhodu. Taktiež odmieta všetky formy zvýhodňovania svojich známych, spriaznených skupín a príbuzných.

► Finančné záznamy

Skupina spoločností Tetras vykonáva všetky obchody transparentne a vedie účtovné a finančné záznamy firmy podľa platnej právnej úpravy a medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

► Hospodárska súťaž

Skupina spoločností Tetras dodržiava a presadzuje spravodlivé a zákonné praktiky v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečenia rovnakých podmienok pre podniky, priestoru pre inovácie a rozvíjania malých a stredných podnikov. Postupuje tak, aby prispela k rozvoju zdravého podnikateľského prostredia a aby boli dodržané zásady slobodnej súťaže medzi konkurentmi.

► Konflikt záujmov

Skupina spoločností Tetras sa vyhýba situáciám, kedy dochádza k stretu vlastných záujmov zamestnancov a členov ich rodiny so záujmami skupiny Tetras. Konflikt záujmov alebo zdanlivý konflikt podkopáva dobrú povesť a meno skupiny a narúša dôveru vo vzťahu k našim zákazníkom a dodávateľom.

► Obchodné tajomstvo a ochrana osobných údajov

Skupina spoločností Tetras kladie dôraz na ochranu obchodného tajomstva a dôverných informácií. Za dôverné informácie sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú skupinou spoločností Tetras zverejňované. Jej povinnosťou je ochrániť informácie od obchodných partnerov, ktoré boli poskytnuté a sú potrebné na realizáciu zákaziek, a preto prijala technické opatrenia a zmluvné úkony, aby nedošlo k úniku žiadnych dôverných informácií zo strany skupiny spoločností Tetras a jej dodávateľov.

K problematike ochrany osobných údajov svojich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov pristupuje skupina spoločností Tetras veľmi striktne ‒ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, pričom boli v skupine spoločností zavedené presné postupy a kompetencie osôb pre spracovávanie osobných údajov. Osoby pracujúce s osobnými údajmi sú pravidelne školené, aby mali najnovšie vedomosti a mohli ich aplikovať.

Ochrana životného prostredia

Skupina spoločností Tetras kladie dôraz na ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania, ako aj na snahu o trvalo udržateľný rozvoj so zreteľom na práva budúcich generácií.

Pri svojej podnikateľskej činnosti sa usiluje o rovnováhu medzi ekonomickými a environmentálnymi záujmami, pričom prijíma preventívne opatrenia znižujúce environmentálne riziká. Prostredníctvom dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov sa snaží o zmierňovanie dopadov svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie.

Etický kódex zamestnanca

Základom úspechu spoločnosti Tetras s.r.o. je firemná kultúra celej skupiny Tetras, ktorú charakterizujú bezúhonnosť, prosociálnosť a etické správanie sa zamestnancov. Etické požiadavky, ktoré sa vzťahujú na činnosť a pôsobenie každého zamestnanca v rámci pracovnej náplne vymedzenej pre danú pozíciu, sú čoraz komplexnejšie. Vytýčenie kompetencií zamestnancov nastavuje priestor pre široký rámec etického správania sa pracovníkov skupiny Tetras. Tento rámec obsahuje prepojenie medzi dodržiavaním štandardov, právnych predpisov a špeciálnymi požiadavkami na etické správanie sa, ako i medzinárodnými smernicami ISO 9001:2015 a 17100:2015, ktorých dodržiavanie je základom obchodného úspechu. Všetky tieto zásady uplatňujeme v rámci našej skupiny Tetras a zároveň sú prísľubom voči tretím stranám. Náš Etický kódex zamestnanca je stále aktuálny. Snažíme sa doň vnášať stále viac nových štandardov k pravidlám etického správania sa. Priebežne sú v ňom zapracovávané nové právne predpisy, ktoré nám pomáhajú pri dokonalejšom definovaní štandardov. Byť súčasťou skupiny Tetras a spoluvytvárať jej identitu si vyžaduje od každého zainteresovaného jednotlivca prevzatie určitého dielu a miery zodpovednosti. Sme si vedomí, že prípadné pochybenia v rámci profesionálneho správania sa môžu zmariť obchodný úspech, ba priam poškodiť desaťročia budované dobré meno skupiny. Štandardy správania sa musia byť dodržiavané. Nič, čo porušuje alebo ohrozuje záujmy skupiny Tetras, nebude tolerované.

Všeobecné ustanovenia: Pri závažnom priestupku s potrebou etického rozhodovania treba vopred odpovedať na nasledujúce otázky, aby bolo možné identifikovať kroky ďalšieho postupu:

1. O aký problém ide? Prečo vo mne táto situácia vzbudzuje obavy? Skutočne netuším, čo mám robiť, alebo len nie som ochotný urobiť to, čo sa považuje za správne?

2. Koho ešte ovplyvní moje rozhodnutie? Aké sú potenciálne dôsledky môjho rozhodnutia týkajúceho sa môjho nadriadeného, kolegu, klientov, dodávateľov, miestnych komunít, ďalších externých zúčastnených strán a celej skupiny Tetras?

3. Ako sa cítim po takomto rozhodnutí? Môžem otvorene a s pokojným svedomím hovoriť o mojom rozhodnutí so svojou rodinou, priateľmi a kolegami?

4. Viem uviesť dôvod pre svoje rozhodnutie, ak by to bolo potrebné?

5. Ako by som sa cítil, keby rovnaké rozhodnutie zo strany inej osoby ovplyvňovalo mňa?

6. Ako by som sa cítil, keby sa moje rozhodnutie objavilo v novinových titulkoch?

7. Ako upravujú daný problém kódex, zákony a predpisy?

Ak cítite pochybnosti, spojte sa s vaším nadriadeným! Každý nesie zodpovednosť za to, či dokáže prehovoriť v správnom momente, kým je ešte možné situáciu napraviť. Tieto princípy sú tiež základom pre náš Etický kódex zamestnanca, ktorý vysvetľuje, čo firemné smernice a princípy znamenajú v našej každodennej práci, aký je ich praktický a konkrétny prínos.

Vo všeobecnosti v našej firme platí, že pracujeme tak, aby sme v ľuďoch vzbudzovali dôveru. Dôvera je základným kameňom každodennej spolupráce s našimi partnermi. Kým budovanie dôvery je dlhodobý a náročný proces, stratiť sa dá takmer okamžite. Práve tento fakt je základným motívom Etického kódexu zamestnanca. Prostredníctvom tohto dokumentu si dokážeme pri svojej každodennej práci budovať a získavať dôveru. Poskytuje nám tiež konkrétne príklady nedovoleného konania, ktoré by znamenalo ľahkovážny hazard s dôverou verejnosti voči nám.

Zásada 1. Záväzok voči klientovi

a) Zamestnanci vyjadrujú svoj vzťah ku klientom, prekladateľom a k ostatnej verejnosti hlavne kvalitou svojej práce a spôsobom svojho správania sa. Zamestnanci sa musia správať tak, aby sa v rámci svojich pracovných a mimopracovných aktivít vyvarovali znevažovaniu či diskriminácii klientov, ostatných zamestnancov, vedúcich zamestnancov na základe pohlavia, rodinného vzťahu, sociálneho stavu, náboženského vyznania.

b) Zamestnanci sú povinní správať sa tak, aby sa v súlade s dobrými mravmi nedopustili obťažovania, sexuálneho obťažovania, neoprávneného postihu alebo nabádania na diskrimináciu.

c) Zamestnanci dôrazne dbajú na zachovanie dôstojnosti našich klientov. Presadzujú formu otvorenej komunikácie. Rešpektujú a podporujú práva našich klientov a prekladateľov, prijatie či odmietnutie navrhovaného prekladu a právo na informácie. Zrozumiteľne a včas informujú klienta o postupe daného projektu, o preklade. Dbajú na to, aby klient porozumel celému procesu i očakávanému výsledku projektu.

d) Sú viazaní mlčanlivosťou po skončení projektov, ako aj po ukončení svojho pracovného pomeru.

e) Ctia práva klientov na profesionálny prístup pri riešení ich potrieb počas vybavovania projektov.

f) Vytvárajú príjemnú a bezpečnú klímu vo firme, ktorá umožňuje uspokojovanie individuálnych potrieb klienta s rešpektovaním jeho osobnosti, životných návykov, duchovných potrieb a ľudskej dôstojnosti.

g) Pred klientom nikdy neriešia interné záležitosti spoločnosti Tetras s.r.o.

h) Trvalo zdokonaľujú svoje odborné znalosti, zručnosti a postoje vo svojej profesii a dbajú na všestranný rozvoj svojej osobnosti.

Zásada 2. Záväzok zamestnancov k povolaniu

a) Zamestnanci sú lojálni voči svojmu zamestnávateľovi, voči svojej firme a ďalším subjektom zriadeným majiteľom firmy. Lojálnosť zamestnancov spočíva najmä v rešpektovaní záujmov celej skupiny Tetras.

b) Zamestnanci sú povinní vyvarovať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo morálne, finančne alebo inak negatívne poškodiť celú skupinu Tetras, a to vrátane jej dobrého mena.

c) Snažia sa medzi sebou komunikovať vždy na základe úcty a etických a morálnych princípov. Zaväzujú sa navzájom si poskytovať rokmi získané skúsenosti a znalosti.

d) V prípade vzniku nejasností alebo rozporov pri plnení svojich povinností hľadajú vedúci zamestnanci skupiny Tetras predovšetkým zmierlivé riešenie.

e) Svojím správaním a vystupovaním vytvárajú korektné a súdržné prostredie v celej firme. Manažment, marketing, vedenie firmy, interní aj externí zamestnanci a prekladatelia nemôžu existovať jeden bez druhého, preto sa navzájom ctia a rešpektujú.

f) Ctia si a aktívne sa zasadzujú za dobré medziľudské vzťahy ‒ ako medzi nadriadenými a podriadenými, tak v rámci profesionálneho medzinárodného tímu. Ku všetkým sa chovajú slušne a ústretovo.

g) Nesmú znevažovať profesionálne schopnosti, znalosti, poskytované služby a prístup prekladateľov, tímových vedúcich, manažmentu a ostatných zamestnancov ani používať ponižujúce vyjadrenia o ich osobách, komentovať nevhodným spôsobom činnosti ostatných zamestnancov, a to najmä v prítomnosti klientov a iných osôb.

h) Vzájomnou a tímovou spoluprácou dosahujú spoločný úspech, ktorý je závislý na miere kvality a zodpovednosti práce každého.

i) Koordináciou procesov dbajú na ich efektivitu a optimálne využívajú všetky zverené zdroje. Robia len také činnosti, ktoré sú v súlade s ich kompetenciami.

j) Rešpektujú rozhodnutia nadriadených, pokiaľ nie sú v rozpore s dobrými mravmi, medzinárodnými smernicami ISO 9001:2015 a 17100:2015 či právnymi predpismi Slovenskej republiky.

k) Zamestnanci sa snažia o efektívne využívanie prírodných zdrojov a v maximálnej možnej miere zamedzujú ich plytvaniu, čím prispievajú k stratégii udržateľného rozvoja EÚ.

l) Zamestnanci sú povinní triediť odpad na pracovisku a tým prispievať k zvyšovaniu objemu recyklácie, aby aktívne prispievali k ochrane životného prostredia.

Zásada 3. Záväzok voči zamestnancom firmy alebo prekladateľom

a) Vedúci zamestnanci formulujú poslanie a víziu firmy, a to aj s ohľadom na perspektívy zamestnancov.

b) Zamestnancov vedú a motivujú k zodpovedne vykonanej práci a k poctivému plneniu si pracovných povinností.

c) Aktívne sa podieľajú na zavádzaní systému CRM a Tetrasoftu, kontrolujú jeho kvalitu a v neposlednom rade sa snažia o jeho neustále zlepšovanie.

d) Vytvárajú predpoklady na zabezpečenie korektného a súdržného prostredia v celej skupine. Snažia sa o vytvorenie priaznivej pracovnej klímy. Zachovávajú dôvernosť osobných informácií zamestnancov.

e) Navrhujú projekty na kontinuálne zvyšovanie kvality práce, najmä pri poskytovaní odborných technických prekladov, navodzujú atmosféru a vytvárajú predpoklady na dosahovanie žiaducich zmien s ohľadom na rýchlo sa meniace vonkajšie podmienky.

f) Sledujú vedomosti, schopnosti zamestnancov, ich potenciál a vytvárajú predpoklady pre ich rozvoj. Zamestnancom skupiny Tetras umožňujú odborný a kariérny rast s nadväznosťou na ich spravodlivé odmeňovanie.

g) Rozvíjajú dialóg medzi zamestnancami, prekladateľmi a manažmentom firmy. Rešpektujú názory zamestnancov, starajú sa o ich potreby a pomáhajú im pri dosahovaní ich osobných cieľov.

h) Aktívne vytvárajú podmienky a prostredie na ochranu zamestnancov a prekladateľov vrátane postupov a pravidiel chrániacich ich pred agresívnym alebo neetickým správaním zo strany klientov a verejnosti.

Záverečné ustanovenia

Oznámením neetického správania sa nesmú byť zamestnanci skupiny Tetras potrestaní. Zamestnanci sú povinní oznámiť akékoľvek porušenie alebo potenciálne porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvedeli. Porušenie Etického kódexu zamestnanci oznamujú svojmu priamemu nadriadenému, ďalšiemu vyššie nadriadenému podľa organizačnej štruktúry, vedúcemu personálneho útvaru alebo anonymne. Oznámenie sa podáva ústne, telefonicky alebo písomne. Všetci, ktorým sa nahlasuje porušenie Etického kódexu, sú povinní zaručiť oznamovateľovi anonymitu. Odhaliť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa. Každý, komu bolo nahlásené porušenie Etického kódexu, je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami. Skupina Tetras nebude tolerovať žiadne postihy voči ľuďom, ktorí nahlásili problémy s dodržiavaním Etického kódexu v dobrej viere.

Spoločnosť Tetras s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto Etického kódexu. Takúto zmenu oznámi na svojej internetovej stránke s uvedením dátumu účinnosti.

Tento Etický kódex nadobúda účinnosť dňa 6.4.2023.