00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Ochrana údajov

Využívanie našej webovej stránky je spravidla možné bez uvedenia osobných údajov. Ak sa na našej stránke požadujú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), vykonáva sa toto na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sa bez výslovného súhlasu neposkytujú ďalej tretím osobám.
Takisto údaje, ktoré nám poskytujete s cieľom objednávky prekladu, sa spracúvajú prísne dôverne a neposkytujú sa ďalej tretím osobám. Prekladateľ nedostáva žiadne Vaše originálne dokumenty, iba ak ide o potrebný materiál na nahliadnutie a dostaneme na to od Vás súhlas.

Poukazujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery.
Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.