Ochrana

osobných údajov

datenschutz

Ochrana

osobných údajov

datenschutz

Tému ochrany údajov a dôvernosti berieme veľmi vážne.

Rovnako ako pri prekladateľských službách je ochrana údajov rozhodujúca pre spoluprácu, ktorá je založená na dôvere. Tieto zásady o ochrane osobných údajov upravujú, ktoré osobné údaje o Vás získavame, spracúvame a používame. Preto si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce výklady.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje druh, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej skrátene len „údaje“) v rámci poskytovania našich služieb, ako aj v rámci našej online ponuky a s ňou spojenými webovými lokalitami, funkciami a obsahmi, ako aj externými online prítomnosťami, ako napríklad náš Social Media Profile (ďalej spoločne označované ako „online ponuka“). Vzhľadom na použité pojmy, ako napríklad „spracovanie“ alebo „zodpovedná osoba“, odkazujeme na definície v čl. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 

Prevádzkovateľ

TETRAS, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 8

01001 Žilina

V zastúpení:

konateľ Ing. Peter Zoričák

Tel.: +421 41 5555 430

E-mail: gdpr@tetras.sk

Druhy spracúvaných údajov

– základné údaje (napr. mená, adresy);
– kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo);
– obsahové údaje (napr. texty, fotografie, videá);
– používateľské údaje (napr. navštívené webové lokality, záujem o obsahy, časy prístupu);
– metaúdaje/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, adresy IP).

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci a používatelia online ponuky (dotknuté osoby ďalej súhrnne označujeme aj ako „používatelia“).

Účel spracovania

– poskytnutie online ponuky, jej funkcií a obsahov;
– odpovedanie na kontaktné dopyty a komunikácia s používateľmi;
– bezpečnostné opatrenia;
– meranie dosahu/marketing.

Zdroje údajov

Osobné údaje získavame od samotných dotknutých osôb, buď návštevou našej webovej lokality, použitím kontaktného formuláru, nadviazaním kontaktu pri meraní, telefonickým nadviazaním kontaktu, dopytom e-mailom alebo ďalšími podobnými kontaktnými cestami.

Údaje okrem toho zaznamenávame prostredníctvom verejne prístupných zdrojov, ako sú profily Xing alebo LinkedIn, zápisy vo verejne prístupných obchodných registroch, telefónne zoznamy alebo obchodné adresáre či podobné kontaktné cesty.

Relevantné právne základy

Podľa čl. 13 GDPR Vám oznámime právne základy našich spracúvaní údajov. Pokiaľ právny základ nie je vo vyhlásení o ochrane osobných údajov menovaný, pre používateľov z oblasti platnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), t.j. EÚ a EHS, platí nasledovné: 

 • Právnym základom pre vyžiadanie si súhlasov je čl. 6, ods. 1, písm. a. a čl. 7 GDPR;
 • Právnym základom pre spracúvanie na plnenie našich služieb a realizáciu zmluvných opatrení, ako aj odpovedanie na dopyty, je čl. 6, ods. 1, písm. b. GDPR;
 • Právnym základom pre spracúvanie na splnenie našich zákonných povinností je čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR;
 • Pre prípad, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ako právny základ slúži čl. 6, ods. 1, písm. d. GDPR.
 • Právnym základom pre nevyhnutné spracúvanie na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi je čl. 6, ods. 1, písm. e. GDPR; 
 • Právnym základom pre spracúvanie na ochranu našich oprávnených záujmov je čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR; 
 • Spracúvanie údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje získavané, určuje čl. 6, ods. 4 GDPR; 
 • Spracúvanie osobitných kategórií údajov (podľa čl. 9, ods. 1 GDPR) určuje čl. 9, ods. 2 GDPR. 

Bezpečnostné opatrenia

Na základe zákonných predpisov a so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Medzi opatrenia patrí najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov kontrolou fyzického prístupu k údajom, ako aj ich sprístupnenia, vstupu, šírenia, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Okrem toho sme vytvorili postup na ochranu práv dotknutých osôb, vymazanie údajov a reakciu na ohrozenie údajov. Na ochranu osobných údajov navyše prihliadame už pri vývoji, resp. výbere hardvéru, softvéru, ako aj postupov, podľa zásady špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov.

Spolupráca so sprostredkovateľmi, spoločnými prevádzkovateľmi a tretími osobami

Pokiaľ v rámci nášho spracovania údaje iným osobám a podnikom (sprostredkovateľom, spoločným prevádzkovateľom a tretím osobám) zverejníme, prenesieme alebo im inak k nim poskytneme prístup, deje sa to len na základe zákonného povolenia (napr. keď je prenos údajov tretím osobám, ako napríklad poskytovateľom platobných služieb, nevyhnutný na plnenie zmluvy), s ktorým používatelia súhlasili, upravuje to zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri nasadení splnomocnencov, hostiteľov webových služieb atď.). 

Pokiaľ údaje iným podnikom našej skupiny podnikov zverejníme, prenesieme alebo im inak k nim poskytneme prístup, deje sa to najmä na administratívne účely ako oprávnený záujem s ohľadom na odôvodnenie 48 („malé privilégium koncernu“).  

Prenosy do tretích krajín

Pokiaľ údaje spracúvame v tretej krajine (t.j. mimo Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo Švajčiarskej konfederácie) alebo sa to deje v rámci uplatňovania služieb tretích osôb alebo zverejnenia, resp. prenosu údajov iným osobám či podnikom, tak k spracúvaniu dôjde, len ak sú splnené naše zmluvné povinnosti, resp. povinnosti pred uzatvorením zmluvy. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení údaje spracúvame v tretej krajine iba pri existencii zákonných predpokladov. To znamená, že spracúvanie sa realizuje na základe osobitných záruk, ako napríklad oficiálne uznaného zistenia úrovne ochrany údajov podľa EÚ (napr. pre USA prostredníctvom „Privacy Shield“), s ohľadom na oficiálne uznané zmluvné povinnosti alebo vo výnimočných prípadoch podľa čl. 49, ods. 1, písm. c. GDPR.

Práva dotknutých osôb

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a na informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov.

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať, aby sme doplnili neúplné údaje, ktoré sa Vás týkajú, alebo opravili nesprávne údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, prípadne obmedzili ich spracúvanie.

Podľa zákonných nariadení máte právo od nás požadovať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a požadovať ich prenos iným prevádzkovateľom. 

Podľa zákonných nariadení máte okrem toho právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.

Právo na odvolanie

Máte právo udelené súhlasy odvolať s účinkom do budúcnosti.

Právo namietať

Podľa zákonných nariadení máte právo kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu údajov, ktoré sa Vás týkajú. Namietať môžete predovšetkým proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.

Súbory cookie a právo namietať pri priamom marketingu

Ako súbory „cookie“ sa označujú malé súbory, ktoré sa ukladajú na počítači používateľov. V súboroch cookie môžu byť uložené rôzne informácie. Súbor cookie slúži najmä na ukladanie informácií o používateľovi (resp. o zariadení, na ktorom je súbor cookie uložený) počas jeho návštevy ale po jeho návšteve v rámci online ponuky. Ako dočasné súbory cookie, resp. „súbory cookie relácie“ alebo „prechodné súbory cookie“, sa označujú súbory cookie, ktoré sa vymažú, keď používateľ opustí online ponuku a zatvorí prehliadač. V takomto súbore cookie môže byť uložený napríklad obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav prihlásenia. Ako „permanentné“ alebo „trvalé“ sa označujú súbory cookie, ktoré zostanú uložené aj po zatvorení prehliadača. Môže sa tak napríklad uložiť stav prihlásenia, keď používatelia túto lokalitu navštívia po niekoľkých dňoch. V takomto súbore cookie môžu byť uložené aj záujmy používateľov, ktoré sa používajú na meranie dosahu alebo na marketingové účely. Ako „súbor cookie iných domén“ sa označujú súbory cookie, ktoré ponúkajú iní poskytovatelia než prevádzkovateľ online ponuky (naopak, keď sú to iba jeho súbory cookie, nazývame ich „súbory cookie hostiteľskej domény“).

Používať môžeme dočasné a permanentné súbory cookie, ktorých význam objasňujeme v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak používatelia nechcú, aby sa im na počítači ukladali súbory cookie, budú požiadaní, aby v systémových nastaveniach svojho prehliadača deaktivovali príslušnú možnosť. Uložené súbory cookie sa dajú vymazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže mať za následok obmedzenia funkcií tejto online ponuky.

Všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookie na účely online marketingu vysvetľuje pri mnohých službách, predovšetkým sledovaní, stránka USA http://www.aboutads.info/ alebo stránka EÚ http://www.youronlinechoices.com/. Ukladanie súborov cookie sa dá okrem toho vypnúť v nastaveniach prehliadača. Majte, prosím, na pamäti, že potom sa možno nebudú dať využívať všetky funkcie online ponuky.

Vymazanie údajov

Spoločnosť TETRAS je oprávnená v zmysle kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov archivovať poskytnuté dokumenty v akejkoľvek forme nasledovne:

 1. Účtovné doklady po dobu 10 rokov odo dňa ich vystavenia
 2. Obchodnú komunikáciu po dobu 5 rokov odo dňa jej poskytnutia

Spoločnosť TETRAS je oprávnená viesť druhú stranu dohody vo svojej internej databáze, po dobu nevyhnutnú na archiváciu databázy v zmysle kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov.

Pokiaľ sa údaje nevymažú, lebo sú potrebné na iné a zákonom povolené účely, ich spracúvanie sa obmedzí. To znamená, že údaje sa zablokujú a nebudú sa spracúvať na iné účely. 

Zmeny a aktualizácie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Pravidelne sa, prosím, informujte o obsahu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov prispôsobujeme hneď, ako to vyžadujú zmeny nami vykonaných spracovaní údajov. Informujeme Vás hneď, ako je v dôsledku zmien potrebná Vaša spoluúčasť (napr. súhlas) alebo je potrebné iné individuálne oznámenie.

Spracovanie vo vzťahu k obchodu

Dodatočne spracúvame

– zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, doba platnosti, kategória zákazníka);

– platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb).

našich zákazníkov, záujemcov a obchodných partnerov za účelom poskytovania zmluvných plnení, servisu a starostlivosti o zákazníka, marketingu, reklamy a prieskumu trhu.

Zmluvné plnenia

Údaje našich zmluvných partnerov a záujemcov, ako aj objednávateľov, zákazníkov, príkazcov, klientov alebo zmluvných partnerov (jednotne označovaní ako „zmluvní partneri“), spracúvame podľa čl. 6, ods. 1, písm. b. GDPR, aby sme im poskytli naše zmluvné plnenia alebo plnenia pred uzatvorením zmluvy. Údaje, ktoré sa pri tom spracúvajú, druh, rozsah a účel a nevyhnutnosť ich spracovania, sa určujú podľa základného zmluvného vzťahu. 

Medzi spracúvané údaje patria kmeňové údaje našich zmluvných partnerov (napr. mená a adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy a telefónne čísla), ako aj zmluvné údaje (napr. požadované plnenia, obsahy zmlúv, zmluvná komunikácia, mená kontaktných osôb) a platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb). 

Osobitné kategórie osobných údajov zásadne nespracúvame s výnimkou prípadov, ak sú súčasťou povereného alebo zmluvného spracovania. 

Spracúvame údaje, ktoré sú potrebné na odôvodnenie a poskytovanie zmluvných plnení a upozorňujeme na nevyhnutnosť ich uvedenia, pokiaľ nie sú evidentné pre zmluvných partnerov. Údaje sa zverejnia externým osobám alebo podnikom len v prípade, že je to potrebné v rámci zmluvy. Pri spracúvaní údajov, ktoré sú nám prenechané v rámci zákazky, konáme podľa pokynov objednávateľov, ako aj podľa zákonných nariadení. 

V rámci uplatňovania našich online služieb môžeme ukladať adresu IP a čas príslušného konania používateľa. Ukladanie sa realizuje na základe našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov používateľov, na ochranu pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Údaje sa tretím osobám zásadne neprenášajú s výnimkou prípadov, ak je to nevyhnutné na sledovanie našich nárokov podľa čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR alebo na to existuje zákonná povinnosť podľa čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR.

Údaje sa vymažú, keď už nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvnej alebo zákonnej povinnej starostlivosti, ako aj na zaobchádzanie s prípadnými záručnými a porovnateľnými povinnosťami, pričom nevyhnutnosť uchovávania údajov sa kontroluje každé tri roky; inak platia zákonné povinnosti na uchovávanie.

Administratíva, finančné účtovníctvo, kancelárska organizácia, správa kontaktov

Údaje spracúvame v rámci správnych úloh, ako aj organizácie našej prevádzky, finančného účtovníctva a dodržiavania zákonných povinností, ako napr. archivácia. Spracúvame pri tom rovnaké údaje, ktoré spracúvame v rámci poskytovania našich zmluvných plnení. Právnymi základmi spracovania sú čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR, čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR. Spracovaním sú dotknutí zamestnanci, záujemcovia, obchodní partneri a návštevníci webovej lokality. Účel a náš záujem na spracovaní spočívajú v administratíve, finančnom účtovníctve, organizácii kancelárie, archivácii údajov, čiže v úlohách, ktoré slúžia na zachovanie našich obchodných činností, ochranu našich úloh a poskytovanie našich služieb. Vymazanie údajov s ohľadom na zmluvné plnenia a zmluvnú komunikáciu zodpovedá informáciám uvedeným pri týchto spracovateľských činnostiach.

Údaje pri tom zverejňujeme alebo prenášame finančnej správe, poradcom, ako napr. daňovým poradcom alebo audítorom, ako aj ďalším úradom na výber poplatkov a poskytovateľom platobných služieb.

Na základe ekonomických záujmov nášho podniku okrem toho uchovávame informácie o dodávateľoch, usporiadateľoch a ostatných obchodných partneroch, napríklad za účelom neskoršieho nadviazania kontaktu. Tieto údaje, ktoré sa väčšinou vzťahujú na podnik, uchovávame zásadne natrvalo.

Zákaznícky portál

Zákazníci získajú prístup k zákazníckemu portálu Tetras. Za týmto účelom odošle zákazník spoločnosti Tetras názov firmy, kontaktná osoba potrebné údaje (názov firmy, kontaktná osoba, e-mailová adresa) a potom prístupové údaje.  

O informáciách, ktoré sú relevantné pre konto zákazníka, ako napr. technické zmeny, môžu byť zákazníci informovaní e-mailom. Prístup k zákazníckemu portálu sa zablokuje, keď je spolupráca ukončená alebo prihlásená kontaktná osoba zákazníka pre projekt už nie je aktívna.

V rámci používania zákazníckeho portálu ukladáme adresu IP a čas príslušného konania používateľa. Ukladanie sa realizuje na základe našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov používateľov, na ochranu pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Údaje sa tretím osobám zásadne neprenášajú s výnimkou prípadov, ak je to nevyhnutné na sledovanie našich nárokov alebo na to existuje zákonná povinnosť podľa čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR. Adresa IP sa vymaže po skončení relácie.

Nadviazanie kontaktu

Pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. cez kontaktný formulár, e-mail, telefón alebo sociálne médiá) sa spracúvajú údaje používateľa na spracovanie kontaktného dopytu a jeho vybavenie podľa čl. 6, ods. 1, písm. b. (v rámci zmluvných vzťahov, resp. vzťahov pred uzatvorením zmluvy), čl. 6, ods. 1, písm. f. (iné dopyty) GDPR. Údaje používateľov sa môžu ukladať v Customer Relationship Management System (systém „CRM“) alebo porovnateľnej organizácii pre dopyty.

Ak dopyty už nie sú potrebné, tak ich vymažeme. Nutnosť kontrolujeme každé dva roky; okrem toho platia zákonné archivačné povinnosti.

Hosťovanie a odosielanie e-mailom

Nami požadované služby hosťovania slúžia na poskytovanie nasledujúcich služieb: infraštruktúrne a platformové služby, výpočtová kapacita, pamäťové miesto a databázové služby, odosielanie e-mailov, služby zabezpečenia, ako aj služby technickej údržby, ktoré používame za účelom prevádzky tejto online ponuky. 

Pritom spracúvame my, resp. náš poskytovateľ hostiteľských služieb, základné údaje, kontaktné údaje, obsahové údaje, zmluvné údaje, používateľské údaje, metaúdaje a komunikačné údaje zákazníkov, záujemcov a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich oprávnených záujmov na efektívnom a bezpečnom poskytovaní tejto online ponuky podľa čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR v spojení s čl. 28 GDPR (uzavretie zmluvy o sprostredkovaní).

Zisťovanie údajov o prístupe a súborov denníka

My, resp. náš poskytovateľ hostiteľských služieb, zisťujeme na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR údaje o každom prístupe k serveru, na ktorom sa nachádza táto služba (tzv. súbory denníka servera). Medzi údaje o prístupe patrí názov vyvolanej webovej lokality, súbor, dátum a čas vyvolania, prenesené množstvo údajov, hlásenie o úspešnom vyvolaní, typ prehliadača aj s verziou, operačný systém používateľa, adresa URL odkazujúceho servera (predtým navštívená stránka), adresa IP a dopytovaný poskytovateľ.

Informácie o súbore denníka sa z bezpečnostných údajov (napr. na objasnenie zneužitia alebo podvodu) uchovávajú po dobu maximálne 7 dní a potom sa vymažú. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na ďalšie uchovávanie na dôkazné účely, sú z vymazania vylúčené až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžeme cez rozhranie spravovať tzv. značky webových lokalít (a vkladať tak napr. Google Analytics, ako aj marketingové služby do našej online ponuky). Samotný Tag Manager (ktorý implementuje značky) nespracúva osobné údaje používateľov. S ohľadom na spracúvanie osobných údajov používateľov sa odkazuje na nasledujúce údaje o službách Google. Politika používania: https://www.google.com/.

Google Analytics

Na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR) používame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google LLC („Google“). Google používa súbory cookie. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní online ponuky používateľmi sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú.

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Privacy Shield) a vďaka tomu ponúka záruku, že dodrží európske právo na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/).

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať z nášho poverenia, aby vyhodnotila používanie našej online ponuky používateľmi s cieľom zostaviť správy o aktivitách v rámci tejto online ponuky a poskytnúť nám ďalšie služby spojené s používaním tejto online ponuky a používaním internetu. Zo spracovaných údajov je pri tom možné vytvoriť pseudonymné používateľské profily používateľov.

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou adries IP. To znamená, že Google skráti adresu IP v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server Google v USA, kde sa skráti.

Adresa IP prenesená z prehliadača používateľa sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením vo svojom prehliadači; používatelia môžu okrem toho zabrániť, aby spoločnosť Google zaznamenávala údaje vygenerované súborom cookie vo vzťahu k Vášmu používaniu online ponuky a aby spracúvala tieto údaje tým, že si pomocou nasledujúceho prepojenia stiahnu a nainštalujú dostupný doplnok prehliadača: http://tools.google.com/.

Ďalšie informácie o používaní údajov zo strany spoločnosti Google, možnostiach nastavenia a námietky sa dozviete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/) ako aj v nastaveniach pre zobrazovanie reklamy spoločnosťou Google (https://adssettings.google.com/).

Osobné údaje používateľov sa vymažú alebo anonymizujú po 14 mesiacoch.

Google Doubleclick

Na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR) využívame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Privacy Shield) a vďaka tomu ponúka záruku, že dodrží európske právo na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/).

Na umiestňovanie reklamy v reklamnej sieti Google (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webových lokalitách atď.) používame metódu online marketingu Google „DoubleClick“. DoubleClick sa vyznačuje tým, že reklamy sa zobrazujú v reálnom čase na základe domnelých záujmov používateľov. To nám umožňuje cielenejšie zobrazovať reklamy pre našu online ponuku a v rámci online ponuky, aby sme používateľom prezentovali reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa používateľovi zobrazujú napríklad reklamy na výrobky, o ktoré sa zaujímal na iných online ponukách, hovoríme pritom o „remarketingu“. Pri vyvolaní našej a iných webových lokalít, na ktorých je aktívna reklamná sieť Google, na tieto účely spustí Google bezprostredne kód a do webovej lokality sa vložia tzv. (re)marketingové značky (neviditeľné grafiky alebo kódy označované aj ako „webové majáky“). Pomocou nich sa na zariadení používateľa uloží individuálny súbor cookie, t.j. malý súbor (namiesto súborov cookie sa môžu použiť aj porovnateľné technológie). V tomto súbore sa okrem technických informácií o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových lokalitách, času návštevy a údajov o používaní online ponuky zaznamenáva, ktoré webové lokality používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujímal a na ktoré ponuky klikol. 

Takisto sa zaznamenáva adresa IP používateľov, ktorá sa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti a iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server Google v USA, kde sa skráti. Vyššie uvedené informácie môže Google prepojiť aj s takýmito informáciami z iných zdrojov. Keď používateľ následne navštívi iné webové lokality, môžu sa mu zobrazovať na neho prispôsobené reklamy podľa jeho domnelých záujmov na základe jeho používateľského profilu.

Údaje používateľov sa v rámci reklamnej siete Google spracúvajú pseudonymne. To znamená, že Google neukladá a nespracúva napríklad mená či e-mailové adresy používateľov, ale spracúva relevantné údaje vo vzťahu k súboru cookie v rámci pseudonymného používateľského profilu. To znamená, že z pohľadu Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétnu identifikovateľnú osobu, ale pre vlastníka súboru cookie nezávisle od toho, kto je tento vlastník. To neplatí, ak používateľ spoločnosti Google výslovne povolil, aby údaje spracúvala bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré marketingové služby Google zhromaždili o používateľoch, sa prenesú do Google a uložia sa na servery Google v USA.

Ďalšie informácie o používaní údajov zo strany spoločnosti Google, možnostiach nastavenia a námietky sa dozviete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/).

Jetpack (WordPress Stats)

Na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR) používame doplnok Jetpack (tu podfunkcia „Wordpress Stats“), ktorý vkladá nástroj na štatistické vyhodnotenie prístupov používateľa od spoločnosti Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej lokality.

Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto online ponuky sa uložia na server v USA. Zo spracovaných údajov je možné vytvoriť používateľské profily používateľov, ktoré sa pritom používajú iba na analytické, a nie reklamné účely. Ďalšie informácie sa dozviete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/ a informácie o súboroch cookie Jetpack: https://jetpack.com/.

Online prítomnosti v sociálnych médiách

Online prítomnosti udržiavame na sociálnych sieťach a platformách, aby sme komunikovali so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam aktívni, a mohli sme ich tam informovať o našich službách.

Upozorňujeme na to, že údaje používateľov sa pri tom môžu spracúvať mimo priestoru Európskej únie. Z toho môžu vyplývať riziká pre používateľov, pretože by sa mohlo sťažiť uplatňovanie práv používateľov. Pokiaľ ide o poskytovateľov so sídlom v USA, ktorí sú certifikovaní podľa Privacy Shield, upozorňujeme na to, že sa zaväzujú dodržiavať štandardy ochrany údajov EÚ.

Údaje používateľov sa okrem toho spravidla spracúvajú na účely prieskumu trhu a reklamy. Zo správania sa používateľov a z toho vyplývajúcich záujmov používateľov môžete vytvoriť napríklad používateľské profily. Používateľské profily sa dajú zasa použiť napríklad na prepínanie reklamných inzerátov v rámci a mimo platforiem, ktoré zodpovedajú domnelým záujmom používateľov. Na tieto účely sa na počítačoch používateľov spravidla ukladajú súbory cookie, v ktorých sa ukladá správanie sa a záujmy používateľov. V používateľských profiloch sa okrem toho môžu ukladať aj údaje nezávisle od zariadení používaných používateľmi (predovšetkým, ak sú používatelia členmi príslušných platforiem a sú na nich prihlásení).

Spracúvanie osobných údajov sa realizuje na základe našich oprávnených záujmov na efektívnej informácii pre používateľov a komunikácii s používateľmi podľa čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR. Ak poskytovatelia príslušných platforiem žiadajú používateľov o súhlas s vyššie opísaným spracovaním údajov, právnym základom spracovania je čl. 6, ods. 1, písm. a., čl. 7 GDPR.

Pre podrobné zobrazenie príslušných spracovaní a možnosti námietky (Opt-Out) odkazujeme na nasledujúce prepojené informácie poskytovateľov.

Aj v prípade dopytov na informácie a uplatňovanie práv používateľov upozorňujeme na to, že najefektívnejšie sa dajú uplatniť u poskytovateľov. Jedine poskytovatelia majú prístup k údajom používateľov a môžu priamo prijať príslušné opatrenia a poskytnúť informácie. Ak by ste napriek tomu potrebovali pomoc, tak sa môžete obrátiť na nás.

– Facebook, stránky, skupiny, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) na základe Dohody o spoločnom spracúvaní osobných údajov – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.facebook.com/, špeciálne pre stránky: https://www.facebook.com/, Opt-Out: https://www.facebook.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:  https://policies.google.com/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov/Opt-Out: http://instagram.com/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://twitter.com/, Opt-Out: https://twitter.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko) – Vyhlásenie o ochrane osobných údajov https://www.linkedin.com/, Opt-Out: https://www.linkedin.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

Vkladanie služieb a obsahov tretích osôb

Na základe našich oprávnených záujmov (t.j. záujem na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR) používame ponuky na obsahy a služby tretích poskytovateľov, aby sme vložili ich obsahy a služby, ako napr. videá alebo písma (následne jednotne označované ako „obsahy“). 

To vždy predpokladá, že tretí poskytovatelia týchto obsahov poznajú adresu IP používateľov, pretože bez adresy IP by sa obsahy nedali odoslať do ich prehliadača. Adresa IP je tak nevyhnutná pre zobrazenie týchto obsahov. Snažíme sa používať iba také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú adresu IP iba na dodanie obsahov. Tretí poskytovatelia môžu okrem toho používať pixelové značky (neviditeľné grafiky, označované aj ako „webové majáky“) na štatistické alebo marketingové účely. Prostredníctvom „pixelových značiek“ je možné vyhodnotiť informácie, ako napr. aktivity účastníkov na stránkach tejto webovej lokality. Pseudonymné informácie sa okrem toho môžu ukladať v súboroch cookie na zariadení používateľov a obsahovať, okrem iného, technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové lokality, čas návštevy, ako aj ďalšie údaje o používaní našej online ponuky, ale tiež môžu byť prepojené s takýmito informáciami z iných zdrojov.

Youtube

Vkladáme videá platformy „YouTube“ poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/.

Google Fonts

Vkladáme písma („Google Fonts“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/.

Google Maps

Vkladáme mapy služby „Google Maps“ poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Medzi spracúvané údaje môžu patriť najmä adresy IP a údaje o polohe používateľov, ktoré sa však nesmú zisťovať bez ich súhlasu (spravidla v rámci nastavení ich mobilných zariadení). Údaje sa môžu spracúvať v USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/.

Máme radosť, že sa u nás uchádzate o zamestnanie. Ďalej vysvetlíme, ako spracúvame Vaše osobné údaje v rámci žiadosti o zamestnanie a pripravíme ďalšie informácie, ktoré sú relevantné v tejto súvislosti.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Zodpovedným oddelením je:

TETRAS, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 8

01001 Žilina

Prevádzkovateľ:

konateľ Ing. Peter Zoričák

Tel.: +421 41 5555 430

E-mail: gdpr@tetras.sk

2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej žiadosti o zamestnanie pre pracovný pomer, pokiaľ je to potrebné pre rozhodnutie o odôvodnení pracovného pomeru s nami. Právnym základom je pritom § 26 ods. 1 v spojení s ods. 8, s. 2 BDSG. Vaše osobné údaje okrem toho môžeme spracúvať, pokiaľ je to potrebné na ochranu proti právnym nárokom uplatňovaným voči nám, ktoré vyplývajú z procesu žiadosti o zamestnanie. Právnym základom je pritom čl. 6 ods. 1, písm. f. GDPR, oprávneným záujmom je napríklad dôkazná povinnosť v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG). Pokiaľ medzi Vami a nami dôjde k pracovnému pomeru, podľa § 26, ods. 1 BDSG, môžeme osobné údaje, ktoré sme už od Vás získali, ďalej spracovať na účely pracovného pomeru, ak je to potrebné na realizáciu alebo ukončenie pracovného pomeru alebo výkon či plnenie práv a povinností zastúpenia záujmov zamestnancov vyplývajúcich zo zákona alebo kolektívnej zmluvy, podnikovej alebo služobnej dohody (kolektívna dohoda).

3. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Spracúvame údaje súvisiace s Vašou žiadosťou o zamestnanie. Môže ísť o všeobecné údaje ohľadne Vašej osoby (ako meno, adresa a kontaktné údaje), informácie o Vašej profesijnej kvalifikácii a školskom vzdelaní alebo informácie o ďalšom profesijnom vzdelávaní alebo iné informácie, ktoré nám doručíte v súvislosti s Vašou žiadosťou o zamestnanie. Okrem toho môžeme spracúvať informácie týkajúce sa Vášho povolania, ktoré ste verejne sprístupnili, ako napríklad profil na profesijných sociálnych sieťach.

4. Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje, ak ich nezískame od Vás?

Získavame iba údaje, ktoré nám dáte k dispozícii v priebehu procesu žiadosti o zamestnanie.

5. Aké kategórie príjemcov údajov existujú?

Vaše osobné údaje môžeme postúpiť podnikom, ktoré sú s nami prepojené, pokiaľ je to povolené v rámci účelov a právnych základov objasnených v odseku 3. Okrem toho sa osobné údaje z nášho poverenia spracúvajú na základe zmlúv podľa čl. 28 GDPR, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov hostiteľských služieb alebo poskytovateľov systémov riadenia žiadateľov o zamestnanie.

6. Je prenos do tretej krajiny úmyselný?

Prenos údajov do tretej krajiny nie je úmyselný.

7. Ako dlho sa Vaše údaje uchovávajú?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na rozhodnutie o Vašej žiadosti o zamestnanie. Pokiaľ sa pracovný pomer medzi Vami a nami neuskutoční, údaje môžeme ešte okrem toho ďalej uchovávať, pokiaľ je to potrebné na obhajobu proti možným právnym nárokom. Podklady k žiadosti o zamestnanie sa pritom vymažú šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o odmietnutí žiadosti, pokiaľ nie je z dôvodu právnych sporov potrebné dlhšie uchovávanie.

8. Aké máte práva?

Ako uchádzač o zamestnanie u nás máte podľa konkrétnej situácie nasledujúce práva na ochranu údajov, o výkone ktorých môžete nás alebo našu zodpovednú osobu kedykoľvek kontaktovať pomocou údajov uvedených v odsekoch 1 a 2:

a. Právo na prístup k údajom

Máte právo dostať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré u nás spracúvame, ako aj požadovať prístup k Vašim osobným údajom a/alebo kópiám týchto údajov. To zahŕňa informácie o účele použitia, kategóriu použitých údajov, ich príjemcov a osoby s oprávnením k prístupu k údajom, a ak je to možné, aj plánovanú dobu uchovávania údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá pre určenie tejto doby;

b. Právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

Máte právo od nás požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c. Právo namietať

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, realizuje na základe čl. 6, ods. 1, písm. f. GDPR, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto údajov. Ďalej už tieto osobné údaje nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d. Právo na odvolanie

Ak je spracovanie založené na súhlase, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase, ktoré sa realizovalo až do odvolania súhlasu. V tejto veci môžete nás alebo našu zodpovednú osobu kedykoľvek kontaktovať pomocou vyššie uvedených údajov.

e. Právo na vymazanie

Máte právo od nás požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a my sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • namietate voči spracúvaniu podľa vyššie uvedeného odseku 8.c a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

To sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
f. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie, ak je splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • my už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo
 • namietate voči spracúvaniu podľa vyššie uvedeného odseku 8.c, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa tohto písmena e, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste dosiahli obmedzenie spracúvania, budeme Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
g. Právo podať sťažnosť

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s GDPR.

9. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov nepredpisuje zákon ani zmluva, ani nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutné na uzavretie zmluvy s nami o pracovnom pomere. To znamená, že pokiaľ nám pri žiadosti o zamestnanie neposkytnete osobné údaje, neuzavrieme s Vami pracovný pomer.

S nasledujúcimi informáciami Vám chceme poskytnúť prehľad o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké máte práva podľa práva na ochranu údajov. To, ktoré jednotlivé údaje sa spracúvajú a akým spôsobom sa používajú, sa smerodajne riadi podľa požadovaných, resp. dohodnutých súčastí Vášho pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu.

Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžem obrátiť?

Zodpovedným oddelením je:

TETRAS, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 8

01001 Žilina

Prevádzkovateľ:

konateľ Ing. Peter Zoričák

Tel.: +421 41 5555 430

E-mail: gdpr@tetras.sk

Aké zdroje a údaje používame?

Spracúvame osobné údaje, ktoré od našich zamestnancov a iných porovnateľných dotknutých osôb získavame v rámci pracovného pomeru.

Medzi osobné údaje patria najmä:

 • personálie (napr. meno a adresa, kontaktné údaje, dátum a miesto narodenia, ako aj štátna príslušnosť);
 • rodinné údaje (napr. rodinný stav a informácie o deťoch);
 • náboženské vyznanie;
 • údaje týkajúce sa zdravia (pokiaľ sú významné pre pracovný pomer, napr. pri ťažkom postihnutí);
 • legitimačné údaje (napr. údaje z preukazu);
 • daňové identifikačné číslo;
 • informácie o kvalifikácii a rozvoji zamestnanca (napr. vzdelanie a profesijné skúsenosti, jazykové znalosti a ďalšie vzdelávania);
 • informácie o pracovnom pomere (napr. dátum nástupu do zamestnania a označenie činnosti a titul);
 • údaje významné pre daň zo mzdy z plnenia zmluvných povinností (napr. výplata mzdy);
 • informácie o finančnej situácii zamestnancov (napr. úverové záväzky a zastavenia platu);
 • údaje o sociálnom poistení;
 • údaje o dôchodkovom zabezpečení, resp. penzijnom fonde;
 • informácie o pracovnej dobe (napr. evidencia pracovnej doby, dovolenka, choroba a údaje v súvislosti so služobnými cestami);
 • údaje o oprávnení (napr. prístupové práva).

ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.

Načo spracúvame Vaše údaje (účel spracúvania) a na akom právnom základe?

Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG):

Na plnenie zmluvných povinností (§ 26 BDSG)

Spracúvanie údajov sa realizuje na odôvodnenie, realizáciu a ukončenie pracovného pomeru v rámci existujúcej zmluvy s Vami alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktoré sa realizujú na požiadanie.

Na základe zákonných nariadení (čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR, ako aj čl. 88 GDPR a § 26 BDSG)

Ako podnik podliehame rôznym právnym povinnostiam, t.j. zákonným požiadavkám (napr. právo na sociálne zabezpečenie, bezpečnosť pri práci, príp. stavovské právne predpisy advokátov, daňové zákony), ako aj nariadeniam dozorného práva (napr. advokátskych komôr). Medzi účely spracúvania patria, okrem iného, kontrola totožnosti, plnenie kontrolných, ohlasovacích a dokumentačných povinností práva na sociálne zabezpečenie a daňového práva, ako aj riadenie rizík v podniku.

Pokiaľ sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9, ods. 1 GDPR, slúži to v rámci pracovného pomeru na výkon práv alebo plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany (napr. uvedenie údajov týkajúcich sa zdravia zdravotnej poisťovni, evidencia ťažkého postihnutia kvôli dodatočnej dovolenke a vyrovnávacie odvody za nezamestnávanie ťažko telesne postihnutých). Realizuje sa to na základe čl. 9. ods. 2 b) GDPR v spojení s § 26 ods. 3 BDSG v novom znení. Navyše môže byť potrebné spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia pre posúdenie Vašej pracovnej spôsobilosti podľa čl. 9, ods. 2 h) GDPR v spojení s § 22, ods.1 b) BDSG v novom znení. Okrem toho môže byť spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov založené na súhlase podľa čl. 9, ods. 2 a) GDPR v spojení s § 26, ods. 2 BDSG v novom znení (napr. podnikový integračný manažment).

Kto dostane moje údaje?

V rámci podniku dostanú prístup k Vašim údajom tie oddelenia, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných povinností, zákonných povinností a povinností z hľadiska dozorného práva, ako aj na ochranu oprávnených záujmov, napríklad personálne oddelenie.

Údaje môžu na tieto účely získať aj nami nasadení poskytovatelia služieb a osoby sprostredkujúce plnenie, pokiaľ údaje potrebujú na plnenie ich príslušnej služby. Všetci poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní k tomu, aby s Vašimi údajmi nakladali dôverne.
Pokiaľ ide o postúpenie údajov príjemcovi mimo nášho podniku, najskôr je potrebné prihliadať na to, že ako zamestnávateľ postupujeme iba nevyhnutné osobné údaje pri dodržaní použiteľných predpisov na ochranu údajov. Informácie o našich pracovníkoch smieme zásadne postúpiť len vtedy, ak to prikazujú zákonné ustanovenia, ak ste s tým súhlasili alebo sme na ich postúpenie inak oprávnení.

Za týchto predpokladov môžu byť príjemcami osobných údajov napríklad:

 • sociálne poisťovne;
 • zdravotné poisťovne;
 • daňové úrady;
 • verejné orgány a inštitúcie (napr. finančné úrady a orgány presadzovania práva), ak existuje zákonná alebo úradná povinnosť;
 • iné podniky na zúčtovanie výplat mzdy alebo porovnateľné zariadenia, do ktorých prenášame osobné účely na realizáciu zmluvného vzťahu (napr. pre výplaty mzdy);
 • audítori a kontrolóri dane zo mzdy;
 • poskytovatelia služieb v rámci sprostredkovateľských vzťahov;
 • iné oddelenia v ďalších spoločnostiach s ručením obmedzeným koncernu Tetras.

Ďalšími príjemcami údajov môžu byť tie oddelenia, pre ktoré ste nám udelili svoj súhlas na prenos údajov alebo ktorým sme oprávnení prenášať osobné údaje na základe zváženia záujmov.

Ako dlho sa moje údaje uchovávajú?

Vaše údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Pritom treba mať na pamäti, že pracovný pomer je dlhodobý záväzkový vzťah, ktorý je založený na dlhšom časovom období.
Ak údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, pravidelne sa budú vymazávať.

Pokiaľ sa spracúvanie údajov realizuje v našom oprávnenom záujme alebo v oprávnenom záujme tretej strany, osobné údaje sa vymažú hneď po zániku tohto záujmu.

Aké mám práva na ochranu údajov?

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR, právo namietať podľa článku 21 GDPR a tiež právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. V prípade práva na prístup k údajom a práva na vymazanie platia obmedzenia podľa §§ 34 a 35 spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov (článok 77 GDPR).

Súhlas, ktorý ste nám udelili na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. To platí aj pre odvolanie vyhlásení o súhlase, ktoré nám boli udelené pred platnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže pred 25. májom 2018. Majte, prosím, na pamäti, že odvolanie má účinnosť až pre budúcnosť. Spracúvania, ktoré sa realizovali pred odvolaním, tým nie sú dotknuté.

Máte povinnosť poskytnúť údaje?

V rámci pracovného pomeru musíte poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, realizáciu a ukončenie pracovného pomeru a plnenie s tým spojených zmluvných povinností alebo také údaje, ktorých získavanie nám prikazuje zákon. Bez týchto údajov nie sme spravidla schopní uzavrieť s Vami zmluvu alebo ju realizovať.

Do akej miery je rozhodovanie automatizované?

Na odôvodnenie, realizáciu a ukončenie pracovného pomeru nepoužívame plne automatizované automatické rozhodovanie podľa článku 22 GDPR.

S nasledujúcimi informáciami Vám chceme poskytnúť prehľad o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké máte práva podľa práva na ochranu údajov. To, ktoré jednotlivé údaje sa spracúvajú a akým spôsobom sa používajú, sa smerodajne riadi podľa požadovaných, resp. dohodnutých súčastí Vášho zmluvného vzťahu.

Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžem obrátiť?

Zodpovedným oddelením je:

TETRAS, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 8

01001 Žilina

Prevádzkovateľ:

konateľ Ing. Peter Zoričák

Tel.: +421 41 5555 430

E-mail: gdpr@tetras.sk

Aké zdroje a údaje používame?

Spracúvame osobné údaje, ktoré od našich prekladateľov získavame v rámci zmluvného vzťahu. Spoločnosť Tetras používa aj osobné údaje z verejných zdrojov ako sociálne siete (napr. LinkedIn, Xing, …) a ďalších verejne dostupných zoznamov (ProZ, BDÜ, …).

Medzi osobné údaje patria najmä:

 • personálie (napr. meno a adresa, kontaktné údaje, ako aj štátna príslušnosť);
 • informácie o kvalifikácii (napr. vzdelanie, profesijné skúsenosti a jazykové znalosti);
 • pracovné podmienky;
 • údaje o platbe a informácie o účte;

ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.

Načo spracúvame Vaše údaje (účel spracúvania) a na akom právnom základe?

Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR):

Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6, ods. 1, písm. b.)

Spracovanie údajov sa realizuje na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako aj na plnenie zmluvy uzavretej s prekladateľom.

Na základe zákonných nariadení (čl. 6, ods. 1, písm. c. GDPR)

Ako podnik podliehame rôznym právnym povinnostiam, t.j. zákonným požiadavkám (napr. daňové zákony). Osobné údaje spracúvame v rámci týchto zákonných nariadení.

Kto dostane moje údaje?

V rámci podniku dostanú prístup k Vašim údajom tie oddelenia, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných povinností, zákonných povinností a povinností z hľadiska dozorného práva, ako aj na ochranu oprávnených záujmov.

Údaje môžu na tieto účely získať aj nami nasadení poskytovatelia služieb a osoby sprostredkujúce plnenie, pokiaľ údaje potrebujú na plnenie ich príslušnej služby. Všetci poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní k tomu, aby s Vašimi údajmi nakladali dôverne.
Pokiaľ ide o postúpenie údajov príjemcovi mimo nášho podniku, najskôr je potrebné prihliadať na to, že ako zamestnávateľ postupujeme iba nevyhnutné osobné údaje pri dodržaní použiteľných predpisov na ochranu údajov. Informácie o našich pracovníkoch smieme zásadne postúpiť len vtedy, ak to prikazujú zákonné ustanovenia, ak ste s tým súhlasili alebo sme na ich postúpenie inak oprávnení.

Ako dlho sa moje údaje uchovávajú?

Spoločnosť TETRAS je oprávnená v zmysle kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov archivovať poskytnuté dokumenty v akejkoľvek forme nasledovne:

 1. Účtovné doklady po dobu 10 rokov odo dňa ich vystavenia
 2. Obchodnú komunikáciu po dobu 5 rokov odo dňa jej poskytnutia
 3. Dohodu o mlčanlivosti a rámcovú zmluvu o spolupráci po dobu 2 roky od písomného ukončenia spolupráce.

Spoločnosť TETRAS je oprávnená viesť druhú stranu dohody vo svojej internej databáze, po dobu platnosti Rámcovej zmluvy, ako aj po dobu nevyhnutnú na archiváciu databázy v zmysle kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov.

Pokiaľ sa spracúvanie údajov realizuje v našom oprávnenom záujme alebo v oprávnenom záujme tretej strany, osobné údaje sa vymažú hneď po zániku tohto záujmu.

Aké mám práva na ochranu údajov?

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR, právo namietať podľa článku 21 GDPR a tiež právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. V prípade práva na prístup k údajom a práva na vymazanie platia obmedzenia podľa §§ 34 a 35 spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov (článok 77 GDPR).

Súhlas, ktorý ste nám udelili na spracúvanie Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. To platí aj pre odvolanie vyhlásení o súhlase, ktoré nám boli udelené pred platnosťou všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže pred 25. májom 2018. Majte, prosím, na pamäti, že odvolanie má účinnosť až pre budúcnosť. Spracúvania, ktoré sa realizovali pred odvolaním, tým nie sú dotknuté.

Máte povinnosť poskytnúť údaje?

V rámci zmluvného vzťahu musíte poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na začatie, realizáciu a ukončenie zmluvy alebo také údaje, ktorých získavanie nám prikazuje zákon. Bez týchto údajov nie sme spravidla schopní uzavrieť s Vami zmluvu alebo ju realizovať.

Stav: marec 2019

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Tetras, s.r.o.

Smernica o prenose osobných údajov do tretej krajiny

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Spoločnosť Tetras sa zasadzuje za poskytovanie kvalitných jazykových služieb.

Najlepší poskytovatelia týchto služieb sa nachádzajú v krajinách, kde sa hovorí príslušným jazykom. Iba týmto úplným kontaktom s jazykom je možné držať krok s meniacim sa používaním jazyka a plynulo ho ovládať. Okrem toho je najpravdepodobnejšie, že prekladateľa, ktorý ponúka jazykové služby v tomto jazyku, nájdeme práve v týchto krajinách.

Nie všetky krajiny sa nachádzajú v EÚ alebo sú na zozname krajín, ktoré Komisia EÚ považuje za primerané. Na zozname napríklad nie sú uvedené krajiny ako Čína, India, Japonsko, Spojené arabské emiráty.

Vaše údaje môžu spracúvať aj zamestnanci, ktorí mimo EHP pracujú pre nás alebo iné zariadenie a ako spracovateľ údajov spracúvajú údaje z nášho poverenia. Títo zamestnanci môžu byť poverení, okrem iného, vybavením Vášho dopytu, Vašej objednávky alebo poskytovaním podporných služieb.

Právnym základom prenosu osobných údajov je v tomto prípade čl. 49, ods., 1 písm. c. GDPR. V určitých situáciách povoľuje prenos osobných údajov aj mimo EÚ. Ak prekladaný dokument obsahuje osobné údaje, ako poskytovateľ jazykových služieb postupujeme podľa týchto odsekov.

Ak súbory obsahujú osobné údaje, je Vašou zodpovednosťou informovať dotknutú osobu o tom, že jej údaje môžu byť za účelom plnenia zmluvy prenesené mimo EÚ a mimo primeraných krajín.

Všetci naši prekladatelia vo všetkých krajinách pracujú podľa najprísnejších zásad o ochrane osobných údajov a bezpečnostných zásad, a pri našom prenose sa vždy uplatňujú ochranné opatrenia.

Proti prenosu osobných údajov do tretích krajín môžete namietať. V tomto prípade sa samozrejme pokúsime nájsť alternatívnych poskytovateľov so sídlom v EÚ alebo v primeraných krajinách, ktorí dokážu zákazku vybaviť. To však môže mať vplyv na dodacie lehoty.