TETRAS BLOG

DÔLEŽITOSŤ ETIKY A ETICKÉHO KÓDEXU VO FIRME

Tetras Translations

/

U nás, v Tetras Translations, v spoločnosti s medzinárodnou klientelou, sa snažíme každý deň správať prosociálne, či už k našim zákazníkom, alebo k sebe navzájom. Vo všeobecnosti máloktorý zamestnanec vie charakterizovať pojmy ako etika alebo etický kódex. Výkon každej profesie je v dnešnej modernej dobe spojený s dodržiavaním mnohých zákonov, noriem a nariadení súvisiacich s jej výkonom. Ide prevažne o technickú, ekonomickú, prevádzkovú a pracovno-právnu oblasť. V oblasti etického konania nie sú zákonom presne stanovené pravidlá…

Prirodzeným vývojom sa v minulosti vytvárali zaužívané moduly správania sa príslušníkov určitej profesie. Postupne sa mnohé z nich dostali aj do písomnej podoby – tzv. etického kódexu. S týmto sa museli oboznámiť všetci príslušníci konkrétnej profesie a pri výkone zamestnania sa ním aj riadili (cechové spoločenstvá). Súčasné spoločnosti uplatňujú vlastný prístup k zavedeniu morálnych princípov do svojej praxe. Veľa z nich sa spolieha iba na korektné a etické správanie sa svojich zamestnancov, získané prostredníctvom ich výchovy v školách a rodinách. Málokedy sa stretneme so zavedením vypracovaného etického kódexu konkrétnej spoločnosti a jeho reálnym uplatnením v praxi. Práve v kódexoch sa nachádzajú princípy etického správania sa, ktoré sú platné pre celý subjekt. V súčasnosti situácia ohľadom uplatňovania etických a morálnych zásad v podnikateľskej oblasti nie je uspokojivá. Dravosť spoločnosti, ktorá je zameraná hlavne na zisky a konzum, vedie mnohých pracovníkov k zabúdaniu na morálne, mravné a etické zásady komunikácie a konania v rámci ich povolania. Dôsledkom sú i narušené vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou. Ľudia si navzájom zvykli nedôverovať vo verbálnej komunikácii, vyžadujú preto písomné dohody deklarované v platných zákonoch. Práve preto je dôležité, aby firmy, ktorým záleží na dobrom mene, priamo či nepriamo trvali na dodržiavaní etického správania sa svojich zamestnancov. Výsledok sa časom prejaví vo výsledkoch hospodárenia získaním dobrého mena u klientov a stane sa prirodzeným marketingom, ktorý získa nových zákazníkov. Z tohto dôvodu je užitočné, aby sa s myšlienkou etického správania sa v spoločnosti všetci stotožnili. Vypracovaním etického kódexu a jeho dodržiavaním dokážete zvýšiť a pozdvihnúť firemnú kultúru.

Etický kódex

Kódex je vyjadrením ideálu správania sa a dodržiavania zásad v rámci určitého typu povolania. Jeho písomná verzia obsahuje stanovenú formu príkazov, zákazov a odporúčaní profesijného správania sa a konania. Je plánom plnenia úloh v konkrétnom povolaní, ale aj návodom, ako sa treba správať v danej situácii a v profesijných vzťahoch. Slúži ako meradlo na hodnotenie konania realizátorov konkrétnej profesie. Pri tvorbe etického kódexu by sa nemala opomenúť skutočnosť, že výkon každej profesie zasahuje do života človeka. Dôležitým cieľom prijatia etického kódexu je ochrana práv klienta a aj zamestnanca firmy. Jednotlivé body nesmú byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a všeobecnými etickými normami správania sa spoločnosti daného štátu. V prípade porušenia prijatých zásad etického kódexu rieši prípadné prehrešky proti jednotlivým normám etická komisia v súlade s vopred stanovenými sankciami.

Globálny dohovor OSN a Etický kódex

Predchodcom Globálneho dohovoru sú Caux Round Table Principles, ktoré boli prijaté v roku 1994 vo Švajčiarsku. Bol to prvý súbor pravidiel obchodnej etiky, ktorý vychádzal z ideálu ľudskej dôstojnosti a ideálu Kyosei. Tento súbor pravidiel vypracovali obchodní lídri z Európy, Japonska a USA. Z týchto princípov neskôr vznikol Globálny dohovor OSN. Iniciatíva OSN poskytuje neobmedzený priestor pre diskusiu, zmeny a delenie sa o nápady. V jednotlivých štátoch účastníci sami vytvárajú riešenia a prispievajú k celkovej vízii Globálneho paktu OSN. Nové podnety a základné pravidlá sú aktualizované v Memorande o porozumení na https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Deutsches-Netzwerk/MOU_2014_Germany-Signed.pdf. Firmy, ktoré podpísali Globálny dohovor OSN, museli prijať do svojej sféry vplyvu etický kódex, súbor základných hodnôt v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a antikorupcie. Ako príklad si môžeme zobrať niektoré významné spoločnosti pôsobiace vo vyspelej ekonomike: Aldi Süd, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Hochtief, Nestlé, SAP a mnohé ďalšie. Priemyselné spoločnosti v energetike a producenti uhlia tiež podporujú nároky Globálneho dohovoru vrátane Siemens, EnBW a E.ON. U všetkých spomínaných firiem sa priamo na ich internetových stránkach nachádza etický kódex a Globálny dohovor OSN.

Etika a firma Tetras

V spoločnosti, ktorá sa chce úspešne a dlhodobo presadiť v podnikaní, by mal byť ustanovený etický kódex. Z Globálneho dohovoru OSN vyplýva, že etický kódex je základný dokument deklarujúci profesijnú etiku podnikania. Spoločnosť Tetras Translations si plne uvedomuje dôležitosť etického kódexu. Práve preto na našej webovej stránke v dohľadnej dobe pribudne etický kódex. Ten v dnešnej dobe nie je len deskriptívnou, ale aj praktickou zárukou a podporou úspešného podnikania. Práve tam, kde sa cítia zamestnanci a aj zákazníci spokojne, vzniká vysoký predpoklad, že spoločnosť bude úspešne fungovať ešte veľmi dlhé obdobie.

Otázku morálneho konfliktu výstižne opísal Maháthma Gándhí: „Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

© Copyright Tetras Translations 2024