Preklady

Vyhotovujeme preklady do viac ako 40 jazykov, aby ste svoje produkty mohli exportovať do celého sveta s dokonalými návodmi a dokumentmi.

Pri každom preklade dbáme na úplnosť, presnosť, dodržiavanie odbornej terminológie a zohľadnenie medzinárodných noriem.

Naši kolegovia a spolupracovníci sú výhradne rodení hovoriaci príslušného jazyka.


TECHNICKÉ PREKLADY

Potrebujete technický preklad?

Vyznáme sa v odboroch, ako je stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, elektrotechnika, informačné technológie, logistika, priemyselná technika, mechanika, hydraulika, fyzika a ostatných technických oblastiach.

Zaručujeme vám, že svoje dokumenty vložíte do rúk prekladateľov, ktorí majú technické vzdelanie a zároveň sú expertmi na komplikovanú a špecifickú terminológiu. Iba tak pre vás môžeme vyhotoviť výstižné, kvalifikované a vysoko kvalitné preklady. Každý výraz má svoj presný a jednoznačný ekvivalent, ktorý sa v celom vašom preklade používa jednotne.
Na spracovanie súborov v špeciálnych programoch, ako je Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker a mnohých iných, je vám k dispozícii naše DTP grafické oddelenie.

Potrebujete overený, resp. notársky spísaný preklad s pečiatkou?

Tieto preklady spadajú do osobitnej kategórie a sú potrebné na inštančný postup pre úrady, štátne organizácie, veľvyslanectvá a pod. Môžete sa na nás obrátiť pri všetkých otázkach týkajúcich sa úradne overených prekladov.

Priebeh realizácie zákazky

Po poverení prekladateľskými službami vám priradíme váš osobný tím expertov.

 1. Vedúci tímu zabezpečí, aby bola vaša zákazka kompletná. Zákazku odovzdá kompetentnému projektovému manažérovi. Prekonzultuje s vami prípadné nejasnosti a doplní chýbajúce údaje.
 2. Projektový manažér vytvorí prekladový projekt. Skontroluje, či je text kompletný a primerane štruktúrovaný, aby prekladateľ neskôr dokázal rozpoznať celé vety alebo odstavce.
 3. Projektový manažér vyberie prekladateľa a skompletizuje všetky potrebné podklady. Tento priebeh sme zautomatizovali, aby sme pravdepodobnosť vyskytujúcich sa chýb znížili na minimum.
 4. Prekladateľ vyhotoví preklad. Pri nejasnostiach sa obráti na projektového manažéra, ktorý sa zase v prípade potreby obráti na vás.
 5. Prekladateľ zrealizuje celú zákazku a hotové údaje pošle projektovému manažérovi, ktorý prekontroluje ich úplnosť a potvrdí prijatie údajov.
 6. Projektový manažér zvolí revízora, ktorý dostane aj všetky potrebné inštrukcie, informácie a referenčné súbory.
 7. Preklad sa zreviduje a doručí projektovému manažérovi.
 8. Projektový manažér skontroluje úplnosť dodávky a pomocou externého programu vykoná 1. stupeň kontroly kvality. Spoločne s revízorom objasní zistené nejednotnosti.
 9. Projektový manažér skontroluje dvojjazyčnú verziu prekladu v CAT nástroji. Pri odchýlkach sa poradí s revízorom.
 10. Projektový manažér po vyjasnení všetkých odchýlok vyexportuje jednojazyčný súbor a v danom prípade vykoná potrebné prispôsobenia grafickej úpravy.
 11. Ak si pre svoj preklad prajete spracovanie DTP, projektový manažér postúpi exportovaný súbor na grafické prispôsobenie a úpravu oddeleniu DTP.
 12. Hotový súbor sa doručí späť projektovému manažérovi. Tento vykoná záverečnú kontrolu a prekontroluje, či sú splnené všetky vaše zadania. Následne vám pošle preložený súbor.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Tetras Translations vám ponúka aj služby v oblasti technickej dokumentácie:

 • Analýza, štruktúrovanie a štandardizácia údajov,
 • Single Source Publishing (zverejnenie z jedného zdroja – dokumentačné systémy, z ktorých je možné exportovanie z jedného primárneho zdroja do viacerých formátov. Všetky obsahové zmeny je pritom možné vykonať na jednom mieste. Z jedného zdroja je napríklad možné vygenerovať rôzne výstupné formáty alebo rovnaké formáty, ktoré sa odlišujú iba v grafickom vyhotovení),
 • Content Management (komplex procesov a technológií, ktorý podporuje zaznamenávanie, manažovanie a zverejňovanie údajov v každej ľubovoľnej podobe, resp. v každom ľubovoľnom médiu),
 • Školenia, semináre a workshopy,
 • Rešerše informácií, redakčné práce, grafická úprava a ilustrácia, Cross-Media-Publishing,
 • Spracovanie a správa informácií.

LOKALIZÁCIA

Čo znamená lokalizácia pri prekladoch?

Lokalizácia znamená, že Vaše texty prispôsobíme príslušným kultúrnym a jazykovým osobitnostiam cieľového jazyka. Lokalizácia je u nás automaticky súčasťou procesu vyhotovenia prekladu a zahŕňa napríklad správny spôsob písania formátu dátumu, prepočet jednotiek teploty, hmotnosti a oveľa viac. Zabezpečujeme lokalizáciu (podnikového) softvéru, softvérových aplikácií, internetových stránok, príručiek alebo aj celých dokumentácií.

Translation Memory

Translation Memory Management (TMM, TMS, TM) alebo manažment prekladových pamätí je podstatný krok pri zhotovovaní viacjazyčných dokumentácií. Tetras translations pracuje s rôznymi systémami prekladových pamätí.

V praxi to vyzerá tak, že naši klienti vďaka TMM pri dlhodobej spolupráci ušetria stále viac času a peňazí: Ak ako náš zákazník pravidelne zadávate preklady textov, vytvoríme takzvanú prekladovú pamäť, z ktorej vytvoríme databázu vašich doterajších preložených textov. Túto potom použijeme pri preklade vašich ďalších projektov, ktoré sa nemusia opätovne kompletne prekladať.


DESKTOP PUBLISHING

Formáty prekladov

Vďaka nášmu programovému vybaveniu dokážeme splniť väčšinu z vašich prianí týkajúcich sa formátov. Vaše podklady spracujeme v špeciálnych programoch a vytvoríme rozsiahlu dokumentáciu. Naše možnosti spracovania zahŕňajú aj naskenovaný materiál alebo obrazové dokumenty.
Ak nemáte k dispozícii originálne zdrojové súbory, preložíme vaše dokumenty aj z PDF formátu. Problém nepredstavuje ani preklad grafík, ktoré boli vytvorené v rôznych CAD aplikáciách.

Okrem prekladu pre vás môžeme texty a grafiky transformovať do formátu pripraveného na tlač, resp. pripraviť na online zverejnenie. Okrem iných spracovávame aj tieto formáty: .doc, .xls, .ppt, .xml, .ildoc, .mif, .pdf, .indd, .p65, .crd, .eps, .ai, .wmf, .pcx, .jpg, .tif, .tga